نوع معامله: فروش

نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 9,000 متر
کد ملک : 864
قیمت: 2تومان
5 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی , ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 1,000 متر
کد ملک : 862
قیمت: 4تومان
5 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 300 متر
کد ملک : 859
قیمت: 2تومان
5 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
کد ملک : 851
قیمت: تماس بگیرید
5 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 760 متر
کد ملک : 847
قیمت: 5تومان
5 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 90 متر
کد ملک : 842
قیمت: 1تومان
5 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 100 متر
کد ملک : 841
قیمت: 2تومان
5 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 85 متر
کد ملک : 839
قیمت: 4,000,000,000تومان
5 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 1,000 متر
کد ملک : 816
قیمت: 4,000,000,000تومان
8 ماه پیش
نوع ملک: آپارتمان
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 290 متر
کد ملک : 806
قیمت: 5,800,000,000تومان
8 ماه پیش
نوع ملک: آپارتمان
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 400 متر
کد ملک : 799
قیمت: 1,600,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع ملک: ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 200 متر
کد ملک : 798
قیمت: 22,000,000,000تومان
9 ماه پیش