زمین و باغ و باغچه

نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 9,000 متر
کد ملک : 864
قیمت: 2تومان
5 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 760 متر
کد ملک : 847
قیمت: 5تومان
5 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 622 متر
کد ملک : 795
قیمت: 2,177,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: ارثی
متراژ: 6,000 متر
کد ملک : 745
قیمت: 720,000,000تومان
2 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 1,800 متر
کد ملک : 734
قیمت: 2تومان
2 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 1,500 متر
کد ملک : 729
قیمت: 3تومان
2 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
کد ملک : 720
قیمت: تماس بگیرید
2 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 1,500 متر
کد ملک : 719
قیمت: تماس بگیرید
2 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 30 متر
کد ملک : 655
قیمت: 1تومان
2 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 728 متر
کد ملک : 594
قیمت: 1,456,000,000تومان
2 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 670 متر
کد ملک : 592
قیمت: 1,700,000,000تومان
2 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: ارثی
متراژ: 9,000 متر
کد ملک : 551
قیمت: 720تومان
2 سال پیش