زمین مسکونی

نوع ملک: زمین مسکونی , ویلا
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 1,000 متر
کد ملک : 862
قیمت: 4تومان
5 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: فروشنامه
متراژ: 300 متر
کد ملک : 859
قیمت: 2تومان
5 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
کد ملک : 851
قیمت: تماس بگیرید
5 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 90 متر
کد ملک : 842
قیمت: 1تومان
5 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 100 متر
کد ملک : 841
قیمت: 2تومان
5 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 1,000 متر
کد ملک : 816
قیمت: 4,000,000,000تومان
8 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 1,000 متر
کد ملک : 797
قیمت: 3,000,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله:
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 362 متر
کد ملک : 792
قیمت: 1,448,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
کد ملک : 778
قیمت: تماس بگیرید
1 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 632 متر
کد ملک : 748
قیمت: 4تومان
2 سال پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 350 متر
کد ملک : 744
قیمت: 2تومان
2 سال پیش
نوع ملک: زمین مسکونی
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 520 متر
کد ملک : 739
قیمت: 1تومان
2 سال پیش