آپارتمان

نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 90 متر
کد ملک : 842
قیمت: 1تومان
5 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: نسق و فروشنامه
متراژ: 100 متر
کد ملک : 841
قیمت: 2تومان
5 ماه پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 85 متر
کد ملک : 839
قیمت: 4,000,000,000تومان
5 ماه پیش
نوع ملک: آپارتمان
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 290 متر
کد ملک : 806
قیمت: 5,800,000,000تومان
8 ماه پیش
نوع ملک: آپارتمان
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 400 متر
کد ملک : 799
قیمت: 1,600,000,000تومان
9 ماه پیش
نوع ملک: آپارتمان
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 200 متر
کد ملک : 751
قیمت: 3تومان
2 سال پیش
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 632 متر
کد ملک : 748
قیمت: 4تومان
2 سال پیش
نوع ملک: آپارتمان
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 120 متر
کد ملک : 595
قیمت: 960,000,000تومان
2 سال پیش
نوع ملک: آپارتمان
نوع معامله: فروش
مدارک: سند مالکیت
متراژ: 246 متر
کد ملک : 91
قیمت: تماس بگیرید
3 سال پیش